Avètisman

Atansyon: Tanpri li sa ki ekri pi ba anvan ou itilize website saa.

Website sila a, li pa pou, oswa opere pa ankenn ajans leta, gouvènman, federal, vil, depatman, divizyon oswa ofis leta.

1.  Ou dakò ke ou pran tout resposabilite w ak tout ris sa ka genyen lè ou itilize website sila a.

2. Sit la genyen enfòmasyon jeneral sou fason pou kondi, kijan pou kondi. Se yon similasyon pou ede w abitye ak lwa e prensip sikilasyon nan wout yo.

3. itilize sit la se pa yon garanti ak promès ke ou ap pase tès ekri a. Se yon efò pou ede moun ki pale kreyòl konprann pi byen lwa ak prensip wout yo.